1. Home
  2. Qarku i Gjirokastrës
  3. Shtegëtimi i bagëtive
Shtegëtimi i bagëtive
  1. Home
  2. Qarku i Gjirokastrës
  3. Shtegëtimi i bagëtive
Shtegëtimi i bagëtive

Shtegëtimi i bagëtive është një formë e blegtorisë dhe një praktikë pune që përfshin lëvizjen sezonale të barinjve, familjeve të tyre, bagëtive (kryesisht dhive dhe deleve), kafshëve shtëpiake (qenve, kuajve dhe mushkave) dhe furnizimeve përgjatë rrugëve të përcaktuara migratore. Ato mund të shkojnë nga dhjetëra në qindra kilometra larg në zona gjeografike dhe klimatike që ofrojnë kushte më ushqyese për kullotën. Familjet përdorin vendbanimet e krijuara në ato kullota, të referuara si “stan”, të cilat i mbajnë vit pas viti. Në Shqipëri, ky element mund të grupohet në dy kategori: Shtegëtimi i bagëtive vertikale (nga mali në fushë e anasajelltas) ku bartësit i çojnë tufat e tyre nga peizazhet mesdhetare drejt zonave malore në maj ose qershor për kullota më të mira ose anasjelltas; dhe, Shtegëtimi i bagëtive horizontale (zhvendosje brenda zonave fushore), ku tufat lëvizin nëpër zona të ulta fushore ose kodrinore duke mbuluar distanca të gjata nga kullotat verore në dimërore, dhe anasjelltas. Shtegëtimi i bagëtive përfshin një sistem të gjerë njohurish dhe praktikash në lidhje me: praktikat e kullotjes; kujdesi dhe blegtoria e kafshëve; mjedisi natyror (toka, kullotat, speciet bimore, moti dhe biodiversiteti); së bashku me lidhjet farefisnore dhe të komunitetit të përforcuara nga marrëdhëniet e ngushta të punës që elementi kërkon); dhe prodhimn e nënprodukteve si qumështi, djathi, gjalpi, djathërat e ngjashëm me rikotën (djathe mshere dhe currek), dhe artikuj lëkure, mish dhe lesh. Praktikat e vozitjes dhe kullotjes kontribuojnë gjithashtu në menaxhimin e qëndrueshëm të tokës dhe biodiversitetin nëpërmjet, për shembull, pasurimit të tokës me plehun organik, heqjes së drurit të furçës që ushqehet me zjarr përmes kullotjes dhe përdorimit më të lehtë të ujit dhe burimeve bimore në një zonë të caktuar, për shkak të lëvizjes së vazhdueshme të bagëtive.

I transmetuar ndër breza prej shekujsh në Shqipëri, ky element praktikohet kryesisht nga grupet familjare, duke përfshirë edhe familjet dhe barinjtë e angazhuar në punë sezonale. Duke jetuar kryesisht në mjediset e fshatrave rurale, bartësit përfshijnë burra, gra dhe fëmijë, që punojnë së bashku me detyra specifike dhe të përbashkëta dhe jetesa e të cilëve varet pothuajse ekskluzivisht nga nënproduktet e tufave të tyre. Njerëzit, kafshët dhe mjedisi natyror kanë një marrëdhënie shkrirjeje përmes shtegëtimit të bagëtive, i cili gjithashtu përfshin traditat gojore në lidhje me thirrjet e kafshëve gjatë kullotjes, së bashku me praktikat sociale dhe festimet. Kjo e fundit përfshin Festivalin e Panit (Pan është hyjnia mbrojtëse e barinjve) në Nivicë, që zhvillohet në qershor, gjatë së cilës barinjtë bashkojnë dhitë e tyre në një kontekst konkurrues, për të kërkuar raca më të mira përpara se të fillojë migrimi drejt kullotave alpine. Një tjetër festë është edhe “Te Dunmet” që zhvillohet rreth fundit të shtatorit në Kukës, për të shënuar kthimin e tufave nga kullotat verore në fermat familjare në tokat e ulëta.

Anëtarët e familjes Herder janë bartësit dhe praktikuesit kryesorë të këtij elementi, dhe vozitja në përgjithësi drejtohet nga një bari më i vjetër mashkull, i cili drejton udhëtimin dhe mbikëqyr organizimin dhe kujdesin e kafshëve. Në varësi të numrit të kafshëve dhe natyrës së terrenit më të kërkuar, familjet që kujdesen për bagëtitë mund të punësojnë barinj të rinj të cilët gjithashtu i ndihmojnë të menaxhojnë të gjithë procesin shtegëtues, nga shënimi i kafshëve të tufës për njohje deri te përzgjedhja e kullotave, kujdesi shëndetësor i kafshëve, përzgjedhja e bagëtive për qëllime mbarështimi, e shumë punë të tjera. Gratë gjithashtu grumbullojnë tufën sipas nevojës dhe priren të kenë role të tjera më të larmishme, të cilat përfshijnë rregullimet dhe menaxhimin e paketimit të sendeve thelbësore për udhëtimet, gatimin, kujdesin për të moshuarit dhe fëmijët më të vegjël, merren me prodhimin, larjen dhe riparimi i veshjeve, enëve dhe sendeve të tjera. Ato gjithashtu menaxhojnë ekonominë familjare dhe marrin pjesë në tubime shoqërore dhe ngjarje që zhvillohen gjatë migrimit. Burrat dhe gratë punojnë së bashku për të mirëmbajtur vendbanimet që strehojnë familjet e tyre në destinacionet e reja, ndërsa adoleshentët dhe fëmijët më të vegjël luajnë role të ndryshme mbështetëse që u mundësojnë atyre të mësojnë ‘në punët mbi kujdesin për kafshët, ndihmën në përgatitjen e ushqimit, etj. Menaxheri i karvanit luan një rol thelbësor, duke organizuar transportin e shumë sendeve si (rrobat e punës, rrobat e natës, enë gatimi, dru zjarri, furra, së bashku me ushqimin e qenve, kripën për tufat, ujin e pijshëm, etj.). Qentë e tufës, shpesh nga raca indigjene “sharr”, punojnë ngushtë me barinjtë, kullosin me aftësi dhe elasticitet dhe mbrojnë bagëtinë nga grabitqarët si ujqërit apo arinjtë. Për më tepër, luajnë një rol kritik në mbështetjen e jetesën e komuniteteve blegtorale. Një kontribut tjetër thelbësorë për zhvillimin e këtyre familjeve vjen edhe nga pronarët e hoteleve dhe restoranteve, së bashku me tregtarët lokal, që blejnë qumështin, gjalpin, mishin dhe djathin e barinjve duke i shitur këto nënproduktet blektoriale tek vizitorët në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.