Dije dhe praktika të lidhura me natyrën

Dijet dhe praktikat e lidhura me natyrën mbulojnë një sërë njohurish, dijesh vepruese, praktikash dhe shfaqesh të zhvilluara nga bashkësitë gjatë bashkëveprimit të tyre me mjedisin natyror. Kjo fushë përfshin shumë elemente të tilla si njohuritë ekologjike tradicionale, njohuritë në lidhje me florën dhe faunën vendore, barnat tradicionale, ritualet, besimet, kozmologjitë, shamanizmi, organizimi shoqëror, kremtimet, gjuhët ose artet pamore.

Kjo faqe është në proces ndertimi dhe së shpejti do ju mundësojmë informacionin përkatës.