Si të plotësoni kartelën e elementit?


Aplikimi mund të dorëzohet gjatë gjithë vitit duke u regjistruar në këtë link:

Regjistrimi

Më pas plotësoni kartelën e elementit sipas udhëzimeve të linkut të poshtëshënuar:

Si të plotësoni kartelën e elementit