Shto nje element


  1. Identifikimi i elementit të TKJ

  2. Karakteristika të elementit

  3. Gjendja e elementit të TKJ : qëndrueshmëria

  4. Kufizimet dhe lejet për të dhënat

  5. Referenca në lidhje me elementin (në rast se ka)

  6. Të dhënat e inventarit