Si të plotësoni kartelën e elementit?


Gjatë plotësimit të kartelës së elementit që po propozoni, duhet të mbani parasysh si më poshtë:

Në cilën kategori bën pjesë elementi?

Në njërën nga gjashtë kategoritë e paraqitura në këtë regjistër.

Vendndodhja

A është elementi i propozuar i lidhur me një zonë të caktuar në Shqipëri?

Zgjidhni qarkun, pastaj bashkinë.

Cilën zonë tjetër përfshin elementi?

Kush e praktikon elementin apo e njeh mirë atë?

Shkruani se kush e praktikon elementin në ditët e sotme.

A gjallon aktualisht elementi, apo është vetëm traditë ?

Praktikohet ky element në komunitete më të vogla?

Çfarë lloj komunitetesh praktikojnë aktivitete që lidhen me këtë element në ditët e sotme?

Ka OJQ apo organizata të tjera të përfshira në këtë praktikë?

Si praktikohet sot ky element?

Përshkruani si praktikohet elementi.

A ka versione të ndryshme të praktikimit të elementit?

Përshkruani sfondin dhe historinë e elementit.

Si ka ndryshuar elementi me kalimin e kohës?

Përmendni burimet e mundshme të informacionit vetëm në seksionin e duhur në formular (p.sh. artikuj, histori, etj.)

Si bëhet transmetimi i elementit?.

Si përcillet elementi brez pas brezi, nga komunitet në komunitet apo nga një anëtar i komunitetit në tjetrin?

Çfarë mjetesh transmetimi përdoren? (P.sh. kurse, trajnime, ngjarje kolektive)

A përcillet elementi në ditët e sotme ndryshe nga e kaluara? Si ka ndryshuar elementi me kalimin e kohës?

Mbrojtja dhe ruajtja e elementit

A ka ndonjë kërcënim apo rrezik për mbijetesën e elementit?

Cilat janë masat aktuale dhe çfarë duhet bërë më shumë?

Si dokumentohet elementi?

A ka të dhëna të elementit në arkiva apo koleksione?

Si parashikohet e ardhmja e elementit?

Në cilin drejtim po evoluon elementi?

Si ka ndikuar elementi në pjesën tjetër të shoqërisë?

Si ndikojnë shumëllojshmëria dhe format e reja të praktikave në të ardhmen e elementit?

Komunitetet që qëndrojnë pas këtij propozimi.

Nënshkruesit e këtij aplikimi.

Personi i kontaktit, emaili, numri i telefonit, numri i ID-së.

Bibliografi dhe lidhje me burime të jashtme informacioni

Lidhje (linqe) videosh.

Burimet në Web.

Faqet të internetit .

Literaturë dhe artikuj.